சுப முஹூர்த்தம்

பலமுஹூர்த்தங்கள் இருப்பினும் அவற்றில் முக்கியமாக: 1. பிரம்ம முஹூர்த்தம் 2. அபிஜித் முஹூர்த்தம் 3. கோதுளி முஹூர்த்தம் ஆகிய மூன்றும் சிறப்பு வாய்ந்தவை. பிரம்ம முஹூர்த்தம் பற்றி

Read more

திருமண பொருத்தம்

“திருமணங்கள் சொர்க்கத்தில் நிச்சயக்கப்படுகின்றன” என்பது நமது இந்து தர்ம நெறி. ஆம் வாழையடி வாழையாக நம் குலம் தழைக்க ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்து நல்ல வாழ்க்கை துவக்க

Read more