இன்று சதயம் நட்சத்திரம்

வடமொழியில் சதபிஷா, சததாரா என்பார்கள். அபிஷஜா என்றால் மருத்துவர், சதம் என்றால் நூறு. 100 நட்சத்திர கூட்டம் உள்ள நட்சத்திரம் இதன் தனி சிறப்பு. இதன் அதிதேவதை

Read more