பிரம்மஹத்தி தோஷம் | Brahmanahatya / BrahmaHatya Dhosam

தோஷங்களிலேயே இது மிகக்கொடியதாக கருதப்படுவது பிரம்மஹத்தி தோஷம் பழந்தமிழ் நூல்களில் அறம் என்று சொல்லக்கூடிய தருமநெறி தவறி செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கு தண்டனை தரக்கூடியது இந்த தோஷம், பிரம்மஹத்தி

Read more